Arengukava


Prangli Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2018-2022

Vastu võetud 01.10.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõige 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a määruse nr 6 „Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 2 alusel.

§ 1.   Kinnitada Prangli Põhikooli arengukava aastateks 2018–2022 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Siim Kallas
vallavanem

Helen Rives
vallasekretär

Lisa Prangli Põhikooli arengukava aastateks 2018-2022

 

 

Prangli Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2018-2022

Vastu võetud 01.10.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõige 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a määruse nr 6 „Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 2 alusel.

§ 1.   Kinnitada Prangli Põhikooli arengukava aastateks 2018–2022 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Siim Kallas
vallavanem

Helen Rives
vallasekretär

Lisa Prangli Põhikooli arengukava aastateks 2018-2022